DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ( TDGA by DGA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Digital Literacy: ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Digital Government: การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ” ให้แก่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อศึกษาถึงแนวโน้มและความเคลื่อนไหวของความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ให้กับบุคลากร พกฉ.สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - สถาบัน TDGA ร่วมเสริมทักษะ Digital Literacy และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว