DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้จัดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการบริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทยและอินโดจีน จำกัด และ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลของข้าราชการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Turning Design Thinking into Strategy” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำการทำ Design Thinking มาปรับเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าหรือผู้บริโภค นอกจากมีการประยุกต์ใช้วิธี "Outside-in" เพื่อนำความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการออกแบบแทนใช้วิธีการแบบ "Inside-Out"


ในช่วงกิจกรรม Workshop 1: ระดมสมองเพื่อการจัดทำโครงการหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษา 4 ท่านร่วม Workshop ได้แก่
 
กลุ่ม 1 ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการบริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทยและอินโดจีน จำกัด
กลุ่ม 2 คุณชัยณรงค์ โชไชย กรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านรัฐบาลดิจิทัล
กลุ่ม 3 คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบัน TDGA
กลุ่ม 4 คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร.

เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อแนะนำการจัดทำข้อเสนอเชิงโนบายเพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ผู้เข้าอบรมระดมสมองในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 เพื่อช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขให้โครงการประสบความสำเร็จต่อไป
 
สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้จัดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 6