DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้จัดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567
โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพพร อัจฉริยวนิช อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศฟินแลนด์และประเทศเอสโตเนีย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Smart Government : รัฐบาลอัจฉริยะ ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ที่รัฐบาลนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนและการวิเคราะห์ (Policy Recommendation) และใช้เพื่อให้บริการภาครัฐและเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกรณีศึกษาตัวอย่าง อาทิ เรื่อง eHealth หรือ Electronic Healthcare เป็นแนวปฏิบัติในการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนและสื่อสารระหว่างรัฐ แพทย์ผู้รักษา และผู้ป่วย ซึ่งเอสโตเนียให้บริการ eHealth ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ eHealth record, ePrescription และ eAmbulance
สำหรับในช่วงกิจกรรม Workshop 2 : ผู้เข้าอบรมร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาและวิทยากรร่วม 6 ท่าน ได้แก่
1. ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการบริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทยและอินโดจีน จำกัด
2 .คุณชัยณรงค์ โชไชย กรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านรัฐบาลดิจิทัล
3. คุณนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สพร.
4. คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบัน TDGA
5. คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร.
6. ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สพร.

ร่วมเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อแนะนำการจัดทำข้อเสนอเชิงโนบายเพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ผู้เข้าอบรมระดมสมองในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 เพื่อช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขให้โครงการประสบความสำเร็จต่อไป
 

สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA  


    

    

  
TDGA - การอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 10 ถอดบทเรียน Smart Government ของประเทศเอสโตเนีย