DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

 
 
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่10 (e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#10) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และ สาธารณรัฐเอสโตเนีย ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 นำโดย นายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้เข้าอบรมจากหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 
ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวีเดนในด้านต่างๆ จากนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในการนี้ยังได้รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนทรรศนะด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จาก Mr. Adrian Solitander ผู้แทนจาก หน่วยงาน Agency for Digital Government (DIGG) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของราชอาณาจักรสวีเดน

จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท Ericsson (สำนักงานใหญ่) โดยทางบริษัทฯ ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาอันยาวนาน รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทย นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชม ศูนย์ Ericsson Imagine Studio ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงนวัตกรรมที่เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ในมิติที่หลากหลาย โดยทางบริษัทฯได้มีการบรรยายพร้อมทั้งสาธิตการใช้งานนวัตกรรมภายในศูนย์ฯ ซึ่งทำให้คณะฯ ผู้เข้าอบรมจากหลักสูตรฯ ได้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครือข่ายเป็นอย่างมาก
เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ทางคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยัง สาธารณรัฐเอสโตเนีย เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยงาน e-Estonia Briefing Centre โดยทางคณะฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานและได้รับฟังข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสาธารณรัฐเอสโตเนียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสามเสาหลักที่เป็นรากฐานของการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐของเอสโตเนีย ซึ่งก็คือ Confidentiality Availability และ Integrity นอกจากนี้ยังได้รับฟังภาพรวมและข้อมูลปัจจุบันของบริการดิจิทัลสำคัญของเอสโตเนีย เช่น ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล X-Road ระบบการการยื่นภาษี ระบบ internet voting (i-voting) และระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (E-ID) เป็นต้น จากข้อมูลการศึกษาดูงานทำให้ทางคณะฯ มีความเข้าใจในภาพรวมของสังคมดิจิทัลในสาธารณรัฐเอสโตเนียอย่างลึกซึ้ง

จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท Cybernetica ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในพัฒนา e-Estonia ให้กับภาครัฐ โดยทางคณะฯได้รับฟังการบรรยาย ข้อมูลเชิงลึกของระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (E-ID) และรับชมการสาธิตวิธีการในการยืนยันตัวตนทั้ง 3 รูปแบบ คือ การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน การยืนยันตัวต้นด้วย Mobile ID และการยืนยันตัวตนด้วย Smart ID แอปพลิเคชัน ซึ่งทางคณะฯ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้รับฟังบรรยายข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล X-Road ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Cybernetica ให้กับรัฐบาลเอสโตเนีย ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการพัฒนาระบบที่ต่อยอดจาก X-Road คือ ระบบ Unified Exchange Platform (UXP) ให้กับรัฐบาลและหน่วยงานในประเทศต่างๆ และในตอนท้ายของการศึกษาดูงานทางคณะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทางหน่วยงาน ซึ่งทั้งข้อคำถามและคำตอบที่ได้รับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศที่เป็นผู้นำด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลก และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาดูงานกลับมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป


 

สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA  


    

    

  
TDGA - หลักสูตร รอส. นำคณะผู้บริหาร สำรวจนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีจากสวีเดนและเอสโตเนีย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย