DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

       

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA) ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGAซึ่งทำหน้าที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตราการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยสถาบัน TDGA ได้ออกแบบและจัดทำบทเรียนออนไลน์ที่สอดคล้องกับทักษะดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

       โดยได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ผ่านระบบ DG Learning Portal กับ 4 บทเรียนใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย

 
บทเรียน Digital Literacy: Essential Skills for Working Online ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแบบออนไลน์
       
       เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของ Digital Literacy ทักษะการใช้งาน Web Browsing เพื่อการทำงาน ทักษะการใช้งานอีเมล์เพื่อการทำงาน ทักษะการใช้เครื่องมือเพื่อการทำงานออนไลน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการทำงานออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จ สอนโดย ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       
        สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

       ♦ เข้าเรียน คลิก    ♦ ตัวอย่างบทเรียน คลิก

 

บทเรียน Understanding Cybersecurity Risk Management ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยไซเบอร์
       
       เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของ Cybersecurity และ Cybersecurity Risk กระบวนการของ Cybersecurity Risk ความรู้เบื้องต้นของ Risk Assessment และ Risk Management แนวทางการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจBusiness Continuity Planning (BCP) สอนโดย ผศ.พิเศษ สันติพัฒน์ อรุณธารี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

       
        สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

       ♦ เข้าเรียน คลิก    ♦ ตัวอย่างบทเรียน คลิก

บทเรียน Data Driven Digital Government Transformation การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

       เรียนรู้พื้นฐานและองค์ประกอบของข้อมูล ความสำคัญของการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ในองค์กร การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล
สอนโดย ดร.สุเทพ นิ่มสาย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล        สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

       ♦ เข้าเรียน คลิก    ♦ ตัวอย่างบทเรียน คลิก

 

บทเรียน The Principle of Data Visualization and Dashboard Design หลักการสร้างภาพข้อมูลและการออกแบบแดชบอร์ด
อย่างมีประสิทธิภาพ


       เรียนรู้หลักการเบื้องต้นและความหมายของ Data Visualization และ Dashboard  การทำความเข้าใจผู้ใช้งาน Data แต่ละประเภทในองค์กรเพื่อให้สามารถออกแบบการแสดงผลข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ หลักการออกแบบ Dashboard ที่ดี และเครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ Dashboard สอนโดย อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันไทย-ญี่ปุ่น

        สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

       ♦ เข้าเรียน คลิก    ♦ ตัวอย่างบทเรียน คลิก


ทุกบทเรียนสามารถเข้า เรียนฟรี ! และ มีใบประกาศนียบัตรมีในรูปแบบดิจิทัล ให้ด้วยเมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

**สามารถดาวโหลดคู่มือการสมัครสมาชิก DG Learning Portal ผ่านระบบ Digital ID ได้ที่ คลิก

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

TDGA - TDGA