DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

images/Mockup2566/alumni1-1.png
พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8)

images/Mockup2566/alumni1-2.png
พันเอก จักราวุธ อยู่นาน รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก กองทัพบก (หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11)

images/Mockup2566/blank2566.png
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

TDGA - tdga-alumni