DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนที่เปิดรับ : 40
ค่าลงทะเบียน : Free
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
Specific CourseYes
ผู้อำนวยการกอง (Management)​Yes
ผู้ทำงานด้านนโยบายวิชาการ (Academics)Yes
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)​Yes

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางด้านการดำเนินงานจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)
 2. เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันและต่อยอดความร่วมมือการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน
 3. เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษา ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำหลักสูตรการอบรมสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และบุคลากรในวัยแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลตามแนวทางของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)
 4. เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และบุคลากรในวัยแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในระดับหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. หน่วยงานภาครัฐ : หน่วยงานละ 2 คน
  • ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน
  • ผู้จัดทำ ข้อมูล หรือสถิติ ของหน่วยงาน
  • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สถาบันการศึกษา : สถาบันละ 2 คน
  • ผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  • ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำ ผู้บริหารจัดการข้อมูล หรือสถิติ
  • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการอบรม

 • จำนวน 2 วัน

กำหนดการ

 • รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
  รุ่นที่ 3 วันที่ 20 ถึง 21 สิงหาคม 2563
  รุ่นที่ 4 วันที่ 27 ถึง 28 สิงหาคม 2563

TDGA - หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ-Public Training