DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

จำนวนที่เปิดรับ : 30
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
Digital LiteracyYes
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)​Yes
ผู้อำนวยการกอง (Management)​Yes
ผู้ทำงานด้านนโยบายวิชาการ (Academics)Yes
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)​Yes
ผู้ทำงานด้านบริการ (Service)​Yes
ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)​Yes

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
 2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการใช้งาน Data.go.th เพื่อจัดทำข้อมูลของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเปิดเผยได้ และประชาชนผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเป็นผู้นำในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการใช้งาน Data.go.th ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ทันที

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ผู้จัดทำข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะข้อมูลเชิงตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ เป็นต้น
 2. ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ที่มีความรู้พื้นฐานการจัดการตาราง (Table) หรือโปรแกรม Excel (Pivot Table)
 3. ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ที่มีความรู้พื้นฐานในการสร้างกราฟรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น

ระยะเวลาการอบรม

 • จำนวนย 2 วัน

กำหนดการ

 • รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563
  รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563

TDGA - หลักสูตรการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)-Public Training