DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government Executive Program: e-GEP)

จำนวนที่เปิดรับ : 30
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
Specific CourseYes
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)​Yes
ผู้อำนวยการกอง (Management)​Yes

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย
 2. เพื่อเป็นผู้นำ การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล
 3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อม ให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
 4. เพื่อพัฒนาทักษะ การใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
 5. เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 6. เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือ สามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]
 2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1
 3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการอบรม
       ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 15 ครั้ง 


กำหนดการ

       รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ  คลิกที่นี่

TDGA - หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government Executive Program: e-GEP) -Public Training