DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

จำนวนที่เปิดรับ : 30
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
Specific CourseYes
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)​Yes

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง รับทราบแนวทางการยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
 2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
 3. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง มีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และนำไปประยุกต์เพื่อใช้กำหนดนโยบายองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง เกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปการบริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล
 5. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าใจแนวทางการจัดการข้อมูลรวมถึงนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดใช้ประโยชน์สูงสุด
 6. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถกำหนดนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการยกระดับการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการไปช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) (ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือตำแหน่งในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล)
 2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล จัดการ และตรวจสอบระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานโดยตรง
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล และจัดการระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยตรง
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการบำรุงรักษา ให้บริการ และแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโดยตรง
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล และจัดการเวบไซต์ของหน่วยงานโดยตรง
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดขึ้นประจำวัน

ระยะเวลาการอบรม

 • ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันศุกร์) เวลา 14.00 – 17.00 น

กำหนดการ

          รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ 
คลิกที่นี่TDGA - หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)-Public Training