DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล

ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ได้จริงตามคำแนะนำของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า
 4. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 1. ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ
 2. ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล

จำนวนวันอบรม

 • 14 วัน

หน่วยงานที่เคยรับการอบรม

 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม

 • นางสาว โชติมา รอชัยกุล
  หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011
TDGA - หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล-In-House Training