DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตร Cyber Resiliency ยืนหยัดยืนอยู่เมื่อภัยมา

Course Code : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
จำนวนที่เปิดรับ : Unlimited
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training

     สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (สถาบัน TDGA) จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมโดยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง สพร. โดย สถาบัน TDGA กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและองค์กรพันธมิตรภาครัฐ ครั้งที่ 1 (โครงการ Tech for Gov #Gen1) ประกอบด้วย 1. บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ก 2. บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 3. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) 4. บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) 5. บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยครอบคลุมเนื้อหาความรู้ทางวิชาการ อาทิ ทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารระบบจัดการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส (Metaverse) และการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการทำงาน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญทางด้าน CII รวมทั้งหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ สพร. ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้า มาเรียนรู้และพัฒนาตนเองและนำวิชาการที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานได้


วัตถุประสงค์ของการอบรม
      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจของความเสี่ยงตั้งต้นทางด้านไซเบอร์และความเสี่ยง ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงและประเมินความพร้อมได้
      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์
      3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการบริหารความเสี่ยงที่ทันสมัยในภัยคุกคามแบบใหม่ๆ


กลุ่มเป้าหมาย
      1. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
      2. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      3. หัวหน้าแผนกทางด้านสารสนเทศ
      4. เจ้าหน้าที่อาวุโสที่ดูแลความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์


ระยะเวลาการฝึกอบรม
     จำนวน 1 วัน ( 5 ชั่วโมง 30 นาที)


วันที่จัดอบร     วันที่ 10 มิถุนายน 2565


จำนวนผู้อบรม
     จำนวน 30 ท่าน


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
      บริษัท Cisco Systems (Thailand) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(สกมช.)
       1) คุณธนวิทย์ ชาญสุไชย
       2) คุณบูรฉัตร ประเสริฐสำราญ


สถานที่ฝึกอบรม
      บริษัท Cisco Systems (Thailand) Ltd., ชั้น 28 ตึก The Offices at Central World.TDGA - หลักสูตร Cyber Resiliency ยืนหยัดยืนอยู่เมื่อภัยมา-Public Training