DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตร GCIO X LINE

Course Code : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
จำนวนที่เปิดรับ : Unlimited
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
         สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (สถาบัน TDGA) จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมโดยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง สพร. โดย สถาบัน TDGA กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและองค์กรพันธมิตรภาครัฐ ครั้งที่ 1 (โครงการ Tech for Gov #Gen1) ประกอบด้วย 1. บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ก 2. บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 3. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) 4. บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) 5. บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยครอบคลุมเนื้อหาความรู้ทางวิชาการ อาทิ ทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารระบบจัดการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส (Metaverse) และการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการทำงาน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญทางด้าน CII รวมทั้งหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ สพร. ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้า มาเรียนรู้และพัฒนาตนเองและนำวิชาการที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานได้

วัตถุประสงค์ของการอบรม
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด Digital Transformation รวมถึงอุปสรรคและ ความท้าทายของภาครัฐ
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างการทำ Digital Transformation ของภาครัฐใน ประเทศตัวอย่าง
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Digital Landscape รวมถึงสถิติที่น่าสนใจของ ผู้ใช้งานคนไทยบน LINE Platform
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูลและเข้าใจ LINE Ecosystem โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LINE Official Account และ LINE API (Application Programming Interface)
     5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้LINE API จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อเป็น แนวทางในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
       ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer) 

ระยะเวลาการฝึกอบรม
      จำนวน 3 ชั่วโมง

วันที่จัดอบรม
      วันที่ 23 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้อบรม
      ไม่จำกัด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
       บริษัท Line ประเทศไทย คุณฤทธิชัย วานิชย์หานนท์

สถานที่ฝึกอบรม
      อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
TDGA - หลักสูตร GCIO X LINE-Public Training