DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตร Migration to Cloud by AWS

Course Code : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
จำนวนที่เปิดรับ : Unlimited
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (สถาบัน TDGA) จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมโดยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง สพร. โดย สถาบัน TDGA กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและองค์กรพันธมิตรภาครัฐ ครั้งที่ 1 (โครงการ Tech for Gov #Gen1) ประกอบด้วย 1. บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ก 2. บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 3. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) 4. บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) 5. บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)โดยครอบคลุมเนื้อหาความรู้ทางวิชาการ อาทิ ทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารระบบจัดการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส (Metaverse) และการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการทำงาน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญทางด้าน CII รวมทั้งหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ สพร. ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้า มาเรียนรู้และพัฒนาตนเองและนำวิชาการที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานได้


วัตถุประสงค์ของการอบรม
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ แนวทางการพิจารณาการเตรียมย้ายระบบสู่ Cloud ได้อย่าง เหมาะสม
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีกำหนดโปรไฟล์ปริมาณงานและระบุรูปแบบการใช้งานเพื่อการ ตัดสินใจย้ายข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีใช้ Application Discovery Service(ADS) และ Migration Hub เพื่อสร้างคำแนะนำสำหรับอินสแตนซ์ ขนาดที่เหมาะสม
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีที่ ทำ TCO Analysis ส่งมอบการย้ายข้อมูลแบบบริการตนเองที่ รวดเร็วและเชื่อถือได้ไปยัง Cloud โดยไม่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก


กลุ่มเป้าหมาย
     1. Cloud Architect
     2. Cloud Engineer
     3. IT administrators
     4. IT managers
     5. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบคลาวด์ จากหน่วยงานที่ใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service)


ระยะเวลาการฝึกอบรม
    จำนวน 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)


วันที่จัดอบรม
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2565


จำนวนผู้อบรม 
     ไม่เกิน 25  ท่าน


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
     บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (Amazon Web Services)
         1.คุณศิขรินทร์ คงไพบูลย์
         2.คุณอภิศักดิ์ มุสิกพันธ์


สถานที่ฝึกอบรม 
      สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)

TDGA - หลักสูตร Migration to Cloud by AWS-Public Training