DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#9)

จำนวนที่เปิดรับ : 35
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
Specific CourseYes
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)​Yes
    หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO) เป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเพื่อการเป็นผู้นำดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยหลักสูตร e-GCEO ได้มีการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีถึง 8 รุ่นแล้ว และในแต่ละปีสถาบัน TDGA ยังปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยด้วย
    สำหรับหลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเข้าใจถึง ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างถ่องแท้ ซึ่งนอกจากผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง ตลอดจนการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้

วัตถุประสงค์ของการอบรม
     1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้เรียนรู้ เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นผู้นำยุคดิจิทัลที่สามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
     2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รู้จัก เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินในยุคดิจิทัล และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตรวจสอบได้
     3. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
     4. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน และร่วมกันจัดทำโครงการหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการปฏิรูปการทำงานหรือการบริหารราชการในรูปแบบใหม่ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
     5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้เข้าอบรม ที่เข้มแข็ง และนำไปสู่ความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม
   1. ข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
      1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
      1.2 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเทียบเท่า
   2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (เทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือระดับซี 10 เดิมขึ้นไป)
   3. ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานรัฐที่เป็นนิติบุคคล
   4. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
   5. ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และตำรวจ และ/หรือที่มีชั้นยศ ตั้งแต่ระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี ขึ้นไป
   6. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ

ระยะเวลาการอบรม
    ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย) เวลา 13.30 - 17.30 น. รวม 16 สัปดาห์

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ คลิกที่นี่ 


? หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
?ติดต่อสอบถาม
คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ 080 045 3501
คุณโชติมา รอชัยกุล 080 045 3011

TDGA - หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#9)-Public Training