DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12)

จำนวนที่เปิดรับ : 35
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
Specific CourseYes
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)​Yes
ผู้อำนวยการกอง (Management)​Yes

   หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Executive Program: e-GEP) ได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงภาครัฐ ให้มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี และแนวคิดในการบริหารองค์กรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดรับกับนโยบายของหน่วยงาน และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
   ซึ่งนอกจากผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกัน ตลอดจนการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม


วัตถุประสงค์ของการอบรม
    1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย และผู้นำการขับ    เคลื่อนองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
    2. เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อการวางแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
   3. เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
   4. เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน และร่วมกันจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
   5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้เข้าอบรม ที่เข้มแข็ง และนำไปสู่ความร่วมมือ
ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็น    รูปธรรมได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม
    1. ข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
       1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
       1.2 ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
       1.3 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
       1.4 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
    2. ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (เทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือระดับซี 9 เดิมขึ้นไป)
    3. ข้าราชการทหารและตำรวจ ที่มีชั้นยศตั้งแต่ระดับ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอก ขึ้นไป
    4. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ


ระยะเวลาการอบรม
    ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันอังคาร) เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จำนวน 16 สัปดาห์


รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ  คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการฝึกกอบรมฯ คลิกที่นี่

? หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
?ติดต่อสอบถาม
คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ 080 045 3501
คุณโชติมา รอชัยกุล 080 045 3011
คุณทัชวรรณ โอภาสขจรเดช 080 045 3329
TDGA - หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12)-Public Training