DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ(DGA206)

Course Code : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ค่าลงทะเบียน : Free
รูปแบบหลักสูตร : Public Training

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ คลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล

         ข้อมูล (Data) ถือเป็นป็จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรต่างใช้ประโยชน์จากข้อมูลจนประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจด้วยจํานวนข้อมูลที่ใช้ในหน่วยงานมีจํานวนมากมาย โดยเฉพาะข้อมูลของลูกค้าในองค์กรถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งยวดนอกจากการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วยังต้องมีการจัดการบริหารการใช้ข้อมูลที่ดีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกองค์กรต้องตระหนักเพราะหากข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นที่ไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานแล้วย่อมจะนําไปสู่ความเสียหายแก่องค์กรได้กรณีตัวอย่าง หากข้อมูลของลูกค้าเกิดการรั่วไหลออกไปอยู่กับบุคคลภายนอกองค์กรนั้นอาจจะเข้าข่ายถูกดําเนินคดีภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีการกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนแก่องค์กร หรือบุคคลที่บริหารจัดการข้อมูลไม่ดีจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลนั้น ๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกคน ทุกหน่วยงาน จะต้องเรียนรู้ว่าในฐานะเป็นผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยได้เพียงใด จึงจะทําให้การบริหารงาน บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถทําประโยชน์ให้องค์กรสูงสุด


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม
2.เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
3.เพื่อให้สามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4.เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกําหนดและแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคล การคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลการรับมือการรั่วไหล ของ ข้อมูล เป็นต้น

รูปแบบการฝึกอบรม
การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติและการอภิปราย ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้และเกิดความคิดและสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566

สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรม เดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพฯ แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่
สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 02 118 2853

การรับสมัครและวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วม

รับสมัครจำนวน 30 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 ก.ค. 2566 (หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการสมัครเข้าร่วม

  1. กรอกใบสมัคร (เต็มแล้ว)
  2. ติดตามประกาศรายชื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. เว็บไซต์ tdga.dga.or.th
  3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกรุณาส่งอีเมลเพื่อยืนยันสิทธิ์โดยแจ้งลำดับที่ในประกาศให้สถาบัน TDGA ที่อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566
    เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ

  1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น
  2. จำกัดสิทธิ์หน่วยงานละ 2 ท่านเท่านั้น
  3. หากได้สิทธิ์การอบรมแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี หากท่านไม่เข้าร่วม ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานของท่านในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่ทางสถาบันจัดขึ้นในอนาคต
  4. รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง (First come first serve)
  5. โครงการมีการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านตลอดหลักสูตร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางอิสรีย์ บุญดิเรก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-045-3418       

นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-045-3329           

หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รายละเอียดหลักสูตร คลิก

TDGA - หลักสูตรหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ(DGA206)-Public Training