DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 13 (e-Government Executive Program: e-GEP#13)

Course Code : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)​Yes
 ลงทะเบียน คลิกที่นี่

  หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Executive Program: e-GEP) จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ของผู้บริหารภาครัฐให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานสำคัญเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เทคโนโลยี สมัยใหม่และแนวคิดในการบริหารองค์กรที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถ 2 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดรับกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และแผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลของประเทศโดยหลักสูตร e-GEP ได้มีการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ถึง 12 รุ่นแล้วและในแต่ละปีสถาบัน TDGA ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาและแนวทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆด้วย ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ ต่างประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกันเองด้วยตลอดจนการเรียนรู้นวัตกรรม เครื่องมือและเทคโนโลยดีิจิทัลใหม่ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้บริหารภาครัฐให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเพื่อการ ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลทสอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
 2. เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจถึงนโยบาย ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โครงการสำคัญเพื่อการ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล กฎหมายดิจิทัลและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างเหมาะสม
 3. เพื่อใหผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากทั้ง ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาดูงานทั้ง ในและต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 4. เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน และร่วมกันขับเคลื่อน โครงการเชิงบูรณาการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหเกิดผลเป็นรูปธรรม
 5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารผู้เขาอบรมและนำไปสู่ความร่วมมอในการบรูณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเข้มแข็ง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม
    1.ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
       1.1. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
       1.2. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
       1.3. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
       1.4. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
    2. ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (เทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นหรือ ระดับซี 9 เดิม ขึ้นไป)
    3. ข้าราชการทหาร ตำรวจที่มีชั้นยศตั้งแต่ระดับพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอกขึ้นไป
    4. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดนโยบายหรือการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ

ระยะเวลาการอบรม
   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567
สัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 16 ครั้ง

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ  คลิกที่นี่

? หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
? ติดต่อสอบถาม
คุณรวิวรรณ ฟองเพชร     080 045 3146
คุณโชติมา รอชัยกุล         080 045 3011
คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์  080 045 3501
DGA Contact Center 02 612 6060 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
TDGA - หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 13 (e-Government Executive Program: e-GEP#13)-Public Training