DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP#5)

Course Code : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
ผู้อำนวยการกอง (Management)​Yes
ผู้ทำงานด้านนโยบายวิชาการ (Academics)Yes
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)​Yes

 ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 รับสมัครจำนวนจำกัด!


    สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program) ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการทำ Digital Transformation ขององค์กรได้เข้าใจถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล เรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน วิธีการให้บริการ ไปสู่บริการดิจิทัลที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หลักสูตร DTP นี้ได้ดำเนินการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีถึง 4 รุ่นแล้ว โดยในแต่ละปี สถาบัน TDGA ยังมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ด้วย สำหรับปีนี้ จะมีการผสมผสานการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาวิชาการและมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้น รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ตรงในการ Digital Transformation จากทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรจะได้รับทั้งความรู้เชิงทฤษฎี การลงมือฝึกปฏิบัติและการสร้างประสบการณ์ร่วมกันจากกิจกรรมต่างๆของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้ผู้บริหารได้เป็นต้นแบบของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของและนำพาองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย ยุทธศาสตร์องค์กรและแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการออกแบบกระบวนงานหรือบริการดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบวิธีการทำงานและกระบวนงานใหม่ที่ง่ายและสะดวกขึ้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการ และการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสให้มีเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และร่วมกันจัดทำโครงการ Digital Transformation ระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกัน
  5. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมและนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม

         ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับหรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม


การรับสมัคร
       
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567


ระยะเวลาการอบรม

          ฝึกอบรมระหว่างเดือนมีนาคม เดือนกรกฎาคม 2567 อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันศุกร์) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 27 ครั้ง และ 2 กิจกรรม


รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ คลิกที่นี่


? หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
? ติดต่อสอบถาม
นางสาวโชติมา รอชัยกุล    080 045 3011
คุณพรเพ็ญ  บุษราธนกิจ    080 045 3329
คุณรวิวรรณ  ฟองเพชร      080 045 3146
คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์  080 045 3501
DGA Contact Center 02 612 6060 (ตลอด 24 ชั่วโมง)TDGA - หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP#5)-Public Training