DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 (2)

Course Code : GCIO#31
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training


 

ดูประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่ ตามที่รัฐบาลได้จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐที่จะต้องพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ดังนั้นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐจึงควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อแสดงบทบาทนำในการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA)  ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เพื่อเป็นแกนหลักในการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่เสนอโดยสำนักงานข้าราชการและพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่เพียงพอและพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยเฉพาะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ โดยนำทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) จึงถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบทบาทและหน้าที่และเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

 


วัตถุประสงค์ของการอบรม

 1. เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐได้ปรับกรอบแนวคิดด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล และเกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐในการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
 2. เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล และมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐสามารถเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงาน โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน
 4. เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐสามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต
 5. เพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐอันจะทำให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) ประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า ณ วันที่ยื่นสมัครเข้าฝึกอบรม (หน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน)
 2. มีอายุงานคงเหลือมากกว่า 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จหลักสูตร (หรือ ครบกำหนดเกษียณอายุหลังจาก 21 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป)
 3. ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) มาก่อน

 


จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 ท่าน

 * ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเข้าฝึกอบรมเกินกว่าจำนวนที่เปิดรับ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ก่อน โดยพิจารณาตามลำดับของการสมัคร (พิจารณาจากวันที่และเวลาที่สถาบันได้รับใบสมัครอย่างเป็นทางการ)  หลังจากนั้นจะคัดเลือกจากผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) ตามสำดับของการสมัครจนกว่าจะครบจำนวนระยะเวลาการอบรม 

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 อบรมทุกวันพฤหัส จำนวน 23 ครั้ง ในรูปแบบ Onsite

*** โรงแรมในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง***

 


รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ คลิกที่นี่


? หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย

? หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ผู้ประสานงานโครงการ

 1. คุณอิสรีย์ บุญดิเรก หมายเลขโทรศัพท์ 080-045-3418
 2. คุณรวิวรรณ ฟองเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 080-045-3146
 3. คุณโชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 080-045-3011
 4. คุณพรเพ็ญ บุษราธนกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 080-045-3329

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 080-045-3501

หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TDGA - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 (2)-Public Training