สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
      Forgot password ?  

บริการความรู้จาก TDGA

หลักสูตรใหม่

[ View all ]

แหล่งความรู้

BlockChain คืออะไร ?

เป็น VDO Learning ตอนเดียวจบว่าด้วยเรื่อง BlockChain คืออะไร ? ที่ Link ไปยัง Channel แหล่งความรู้ ที่อยู่บน YouTube เท่านั้น เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึง Link Channel นี้เข้ามา หากผู้เรียนสนใจ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ดูแล Channel นั้นได้

543 VIEWS

CITIZENinfo สำเนาไม่ใช้ รู้ใจประชาชน มิติใหม่ติดต่อราชการ

แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นแอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐ รวมทั้งทราบสถานะว่าหน่วยงานใดบ้างที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและภาครัฐเอาจริงกับการให้บริการแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร มีการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาบริการต่อไป โดยขณะนี้ แอปพลิเคชัน CITIZENinfo กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดพิกัดตำแหน่ง “ทำเนียบรัฐบาล” พร้อมเร่งส่วนราชการร่วมปักหมุดให้ครบ 60,000 จุดให้บริการให้เสร็จสิ้นภายใน มิ.ย.นี้ ซึ่งหลังจากได้พิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของหน่วยงานราชการครบถ้วนแล้ว จะมีการนำพิกัดตำแหน่งเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนต่อไป นอกจากจะมีการนำพิกัดตำแหน่งของหน่วยงานราชการมาใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน CITIZENinfo แล้ว จะมีการเปิดเผยชุดข้อมูลพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลเปิดเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์ data.go.th ซึ่งเป็นแหล่งค้นหาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐด้วย ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.dga.or.th/th/index.php Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand/ Twitter: https://twitter.com/DGAThailand

438 VIEWS

แนะนำการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX)

แนะนำการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX) เข้าใช้งานได้ที่ https://gdx.dga.or.th ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.dga.or.th Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand/ Twitter: https://twitter.com/DGAThailand

946 VIEWS

38

หลักสูตรที่เปิด

17,945

ผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา

342

หน่วยงานภาครัฐ

107,404

ผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

News

 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(DGA) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี...

 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เสร็จสิ้นการอบรมอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยผู้สำเร็จหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้กลับไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชน...

 • 📹 รวมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานหลักสูตร “หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์รอบด้าน

 • ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น" ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier สำหรับธนาคารกรุงไทยในหัวข้อ Digital back-office challenges in retail banking การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้วย Enterprise Architecture...

 •   สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี...

 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในเดือน สิงหาคม 2561 นี้ สถาบัน TDGA...

 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีงานที่สำคัญได้แก่ วันที่ 14 มืถุนายน 2561 เป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเอสโตเนีย...

 • ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. หรือ DGA ได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Transformation โดยปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สพร. โดย TDGA...

[ View all ]

วิทยากร

 • ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. มนู อรดีดลเชษฐ

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  แนวทางการดำเนินงานภายใต้สังคมดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (Digital Sustainability)

 • นายไชยเจริญ อติแพทย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • นายชัยณรงค์ โชไชย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ผู้เชี่ยวชาญ

  การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย EA

 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล
  การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล
  Blockchain
  Fintech

Cooperation in Education and Training

National Cooperation

International Cooperation

Home