สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตรใหม่

แหล่งความรู้

รัฐบาลดิจิทัล คือการทำงานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานแบบประชารัฐอย่างแท้จริง

รัฐบาลดิจิทัล คือการทำงานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานแบบประชารัฐอย่างแท้จริง

1349 VIEWS

รัฐเหยียบคันเร่งติดตามความคืบหน้าขยายผลนโยบายติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร

รัฐเหยียบคันเร่งติดตามความคืบหน้าขยายผลนโยบายติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร หน่วยงานพร้อมขานรับเริ่มทันที

1330 VIEWS

สพร. เปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัล หนุนเทคโนโลยีเชื่อมราชการ 4.0 อำนวยความสะดวกประชาชน

สพร. เปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัล หนุนเทคโนโลยีเชื่อมราชการ 4.0 อำนวยความสะดวกประชาชน

1671 VIEWS

38

หลักสูตรที่เปิด

17,945

ผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา

342

หน่วยงานภาครัฐ

107,404

ผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

News

 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ครั้งที่ 2/13 สำหรับการประปานครหลวง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17...

 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(DGA) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี...

 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เสร็จสิ้นการอบรมอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยผู้สำเร็จหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้กลับไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชน...

 • รวมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานหลักสูตร “หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์รอบด้าน

 • ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น" ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier สำหรับธนาคารกรุงไทยในหัวข้อ Digital back-office challenges in retail banking การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้วย Enterprise Architecture...

 •   สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี...

 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในเดือน สิงหาคม 2561 นี้ สถาบัน TDGA...

 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีงานที่สำคัญได้แก่ วันที่ 14 มืถุนายน 2561 เป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเอสโตเนีย...

[ View all ]

วิทยากร

 • ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. มนู อรดีดลเชษฐ

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  แนวทางการดำเนินงานภายใต้สังคมดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (Digital Sustainability)

 • นายไชยเจริญ อติแพทย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • นายชัยณรงค์ โชไชย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ผู้เชี่ยวชาญ

  การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย EA

 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล
  การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล
  Blockchain
  Fintech

Cooperation in Education and Training

National Cooperation

International Cooperation

TDGA - Home