DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

Course Detail

การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)

ค่าลงทะเบียน : Free
รูปแบบหลักสูตร : e-Learning
Basic​Yes
Digital Governance, Standard, and ComplianceYes

คำอธิบายบทเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หลักการของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

หัวข้อในบทเรียน

 • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
 • ที่มาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • ข้อมูล (Data)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล
 • กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน
 • แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

ระยะเวลา

 • 1 : 30 ชั่วโมง

ผู้สอน

 • นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
  นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ประกาศนียบัตร

 • มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา :

 • Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

คู่มือการสมัครสมาชิก คลิก!
คู่มือการเรียนและพิมพ์ใบประกาศนียบัตร คลิก!
สอบถามรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA
 คลิก!TDGA - การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)-e-Learning