DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

Course Detail

มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)

ค่าลงทะเบียน : Free
รูปแบบหลักสูตร : e-Learning
Basic​Yes
Digital Governance, Standard, and ComplianceYes

คำอธิบายบทเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเรียนรู้ขั้นตอนในการทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

หัวข้อในบทเรียน

  • บทนำ
  • กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
  • ขั้นตอนการทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ระยะเวลา

  • 0 : 30 ชั่วโมง

ผู้สอน

  • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ประกาศนียบัตร

  • มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา :

  • Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

คู่มือการสมัครสมาชิก คลิก!
คู่มือการเรียนและพิมพ์ใบประกาศนียบัตร คลิก!
สอบถามรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก!


TDGA - มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)-e-Learning