DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

Course Detail

ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)

ค่าลงทะเบียน : Free
รูปแบบหลักสูตร : e-Learning
Basic​Yes
Digital Governance, Standard, and ComplianceYes

คำอธิบายบทเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายทิศทางการสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลของ สพร. แรงจูงใจสำหรับการทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพ ตัวอย่างการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลข้อมูลในการพัฒนาระบบ ไอทีหรือบริการภาครัฐ ประเด็นคำถามที่สำคัญเมื่อจะดำเนินการโครงการไอทีให้เป็นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่แท้จริง และสามารถนำธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงระบบไอที และปรับปรุงหน่วยงานได้อย่างเต็มศักยภาพ


หัวข้อในบทเรียน

 • DGA Data Governance Strategy
 • ทำ Data Governance ต้องเตรียมอะไรบ้าง
 • ตัวอย่างจริงที่หน่วยงานรัฐนำ Data Governance ไปใช้ในระบบงานไอที

ระยะเวลา

 • 0 : 45 ชั่วโมง

ผู้สอน

 • ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
  ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO)

ประกาศนียบัตร

 • มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา :

 • Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

คู่มือการสมัครสมาชิก คลิก!
คู่มือการเรียนและพิมพ์ใบประกาศนียบัตร คลิก!
สอบถามรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก!


TDGA - ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)-e-Learning