DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

Course Detail

แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)

ค่าลงทะเบียน : Free
รูปแบบหลักสูตร : e-Learning
IntermediateYes
Digital TechnologyYes

คำอธิบายบทเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ โดยการศึกษาแนวทางจากการใช้งานจริงในต่างประเทศ และแนวทางในการเตรียมการเพื่อให้สามารถนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการของปัญญาประดิษฐ์
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาครัฐ

หัวข้อในบทเรียน

 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คืออะไร
 • ความสามารถของ AI ในปัจจุบัน
 • แนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็น AI
 • ทิศทาง AI ของโลก
 • AI กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ

ระยะเวลา

 • 1 : 0 ชั่วโมง

ผู้สอน

 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ประกาศนียบัตร

 • มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา :

 • Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT)

คู่มือการสมัครสมาชิก คลิก!
คู่มือการเรียนและพิมพ์ใบประกาศนียบัตร คลิก!
สอบถามรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก!TDGA - แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)-e-Learning