DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

Course Detail

Introduction to Data Governance Framework and Open Data

ค่าลงทะเบียน : Free
รูปแบบหลักสูตร : e-Learning
Basic​Yes
Digital Governance, Standard, and ComplianceYes

คำอธิบายบทเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล รวมทั้งความหมายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ

หัวข้อในบทเรียน

 • เกริ่นนำและคำถามชวนคิด
 • Data Governance คืออะไร
 • Data Governance for Data driven
 • ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ระยะเวลา

 • 1 : 30 ชั่วโมง

ผู้สอน

 • นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
  นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ประกาศนียบัตร

 • มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา :

 • Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

คู่มือการสมัครสมาชิก คลิก!
คู่มือการเรียนและพิมพ์ใบประกาศนียบัตร คลิก!
สอบถามรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA
 คลิก!


TDGA - Introduction to Data Governance Framework and Open Data-e-Learning