สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

บริการความรู้จาก TDGA

e-Learning

โลกแห่ง "การเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น" ยิ่งเรียนยิ่งรู้ อาหารทางสมอง เพิ่มพลังทางปัญญา โดยการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล

อบรม

เพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

สัมมนา

จัดสัมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์รอบด้าน

ลงทะเบียน

สมัครสมาชิก TDGA เพื่อ . . .

รับข้อมูลและข่าวสารหลักสูตรที่ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ และใช้สิทธิ์ เรียน Online ฟรีทุกหลักสูตร

หลักสูตรใหม่

หลักสูตรการวิเคราะห์และออกแบบการให้บริการภาครัฐยุคดิจิทัลสำหรับผู้ทำงานด้านบริการ (Service)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ทำงานด้านบริการ มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังเป็น “ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นบริการ ...

หลักสูตรเพื่อการยกระดับนักเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเฉพาะด้านเทคโนโลยีมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังเป็น “ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน”ที่สามารถบริหารโครงการ หรือสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร ...

หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจความหมายของ Big Data การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นที่ต้องนำมาพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตลอดจนขั้นตอน และกระบวนการจัดทำไปจนถึง ...

2,632

Users

53

Courses

12

News

107,404

Total views

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA

 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA
  ได้จัดการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

 • ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. หรือ DGA ได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Transformation โดยปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สพร. โดย TDGA หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการให้บริการที่ทันสมัยให้กับประชาชนต่อไป www.dga.or.th

 • สพร หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้รับมอบหมายให้พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในหลายภาคส่วนทั้งด้านการศึกษา สถาบันอบรมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปฎิบัติภารกิจในการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล โดยในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป สพร. โดย TDGA จะเริ่มดำเนินการ Kick off โดยการจัดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive) ผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ (Management) รวมถึงหลักสูตรสำหรับปฎิบัติการในกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามได้ที www.dga.or.th

 • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายศิรินทร์นา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานปราบปรามยาเสพติด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด"โครงการบริหารบุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise  Architecture หรือ EA" สำหรับสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด...

 • หลักสูตร Government Cloud Service ระดับต้น โดยดำเนินการจีัดอบรมจำนวน ๒ รุ่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด รุ่นละ 25 คน ผู้เข้าอบรมคือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากทุกภาคส่วน โดยกำหนดการจัดอบรมในวันดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐...

 • วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖) อบรมและเตรียมนำเสนอในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานภายใต้สังคมดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” (Digital Sustainability)

 • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร "Digital Skill Workforce (Digital Citizen)" ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเพื่อบุคคลากรภาครัฐได้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Digital...

 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาภาครัฐไปสู่ดิจิทัล ให้ กับสาธารณสุขจังหวัด 77...

 • ดีอี สธ. และ อีจีเอ ร่วมจับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดย...

วิทยากร

 • ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

  Lecturer

  ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์

 • ดร. มนู อรดีดลเชษฐ

  Lecturer

  ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์

 • นายไชยเจริญ อติแพทย์

  Lecturer

  ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์

 • นายชัยณรงค์ โชไชย์

  Lecturer

  ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์

 • ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์

  Lecturer

  ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์

 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน

  Lecturer

  ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือในประเทศ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ